Warszawa Gmina centrum

Prawo miejskie

Prawo miejscowe

Konstytucyjnymi źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Polsce są ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Na obszarze działania gmin źródłami powszechnie obowiązującego prawa są również akty prawa miejscowego.

Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Gminy w formie uchwały, na podstawie upoważnień ustawowych. Oznacza to, że nie każda uchwała Rady Gminy jest aktem prawa miejscowego. Uchwała Rady, aby zostać zaliczona do tej kategorii aktów prawnych, musi być wydana na podstawie ustawy szczególnej określającej wprost jej status lub dotyczyć spraw wymienionych w art. 40 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Sprawami podlegającymi regulacji w drodze aktów prawa miejscowego są, na tej podstawie, sprawy wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych, organizacji urzędów i instytucji gminnych, zasad zarządu mieniem gminy oraz zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Strona "Prawo miejscowe" prezentuje akty prawa miejscowego obowiązujące na terenie Gminy Warszawa-Centrum, uchwalone przez Radę Gminy. Dla Państwa wygody umieszczamy ujednolicone teksty uchwał (tekst uchwały zawierający wszystkie dokonane w nim zmiany), informując jednocześnie, że oficjalne teksty jednolite uchwał, o ile zostały opublikowane, znaleźć można jedynie w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Ponieważ cechy decydujące o tym, czy uchwała stanowi prawo miejscowe nie są dostatecznie ściśle opisane zdarzyć się może, że, pomimo dołożenia najwyższej staranności, na stronie zatytułowanej "Prawo miejscowe" znaleźć się mogą uchwały błędnie zakwalifikowane do tej kategorii aktów prawnych. Zawsze jednak będą to akty pochodzące od organów Gminy, ważne dla jej funkcjonowania i wiążące ich adresatów.