Warszawa Gmina centrum

Uchwała Nr 1035/LXVII/98

Uchwała Nr 1035/LXVII/98

Rady Gminy Warszawa-Centrum

z dnia 18 czerwca 1998 r.

w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warszawa-Centrum

Na podstawie art. 4  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Rada Gminy Warszawa-Centrum uchwala, co następuje:

§1

Wprowadza  się  szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warszawa-Centrum w brzmieniu jak w Załączniku Nr 1 do uchwały.

§2

Uchwała wymaga ogłoszenia w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy. Zobowiązuje się Prezydenta do przedstawienia Radzie zmian w Statucie Straży Miejskiej stosownie do zadań wynikających z Załącznika Nr 1 do uchwały oraz do prowadzenia stałych działań w celu uzyskania społecznej akceptacji tych zasad przez mieszkańców.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Gminy Warszawa-Centrum

Bogdan Tyszkiewicz


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 1035/LXVII/98

Rady Gminy Warszawa-Centrum

z dnia 18 czerwca 1998 r.

Szczegółowe zasady utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Warszawa-Centrum

I.          Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejsze zasady dotyczą w szczególności:

1.                  utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,

2.                  rodzaju urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także zasad ich rozmieszczania,

3.                  częstotliwości, zasad i sposobu usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz innych terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

4.                  obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

5.                  obowiązków osób utrzymujących zwierzęta gospodarskie,

6.                  wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2

Postanowienia niniejszych Zasad dotyczą każdego, kto:

1.                  włada nieruchomością, bez względu na jej przeznaczenie, stan zagospodarowania i tytuł prawny tego władania,

2.                  we własnym zakresie wywozi i unieszkodliwia lub wykorzystuje odpady komunalne,

3.                  w swoim lokalu lub obrębie nieruchomości utrzymuje zwierzęta domowe,

4.                  w obrębie nieruchomości utrzymuje zwierzęta gospodarskie.

II.        Obowiązki użytkowników nieruchomości, kierowników budów oraz zarządców i użytkowników  dróg w zakresie gromadzenia, przechowywania i usuwania odpadów komunalnych.

Gromadzenie i przechowywanie odpadów komunalnych stałych

§ 3

Każdy władający nieruchomością ma obowiązek wyposażenia jej w zestaw (zestawy) pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych stałych umożliwiający ich segregację.

§ 4

Wielkość pojemników musi być odpowiednia do liczby mieszkańców. Jako wskazanie przyjmuje się ok. 1,6 m3 odpadów w ciągu roku na mieszkańca.

§ 5

Odpady mogą być gromadzone wyłącznie w pojemnikach przeznaczonych do tego celu.

§ 6

1.                  Pojemniki, o których mowa w § 5 muszą mieć konstrukcję zapewniającą utrzymanie właściwego stanu sanitarnego samego pojemnika oraz w jego pobliżu.

2.                  Ich konstrukcja powinna uniemożliwiać dostęp do odpadów zwierzętom.

3.                  Każdy władający nieruchomością ma obowiązek  utrzymywać urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych, w tym również komór i szybów zsypowych w budynkach,  w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym oraz poddawania ich okresowej dezynfekcji.

§ 7

Pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych  zarówno dla mieszkańców jak i pracowników jednostki wywozowej:

a)                  Pojemniki należy ustawić w granicach posesji w miejscu trwale oznaczonym, na twardej, równej powierzchni zabezpieczonej przed zbieraniem się wody, błota i innych zanieczyszczeń.

b)                 Władający nieruchomością zapewnia , w uzgodnionym terminie,  jednostce wywozowej swobodny dostęp do pojemników.

c)                  Odstąpienie od zapisanych w pkt a i b zasad może nastąpić jedynie w drodze porozumienia z jednostką wywozową, a w przypadku niemożności usytuowania pojemników na własnej posesji po uzgodnieniu lokalizacji z przedstawicielem gminy. 

d)                 Pojemniki, w których gromadzone są odpady nie mogą być usytuowane przed frontem budynku w ciągach komunikacyjnych jak jezdnie, chodniki, zatoki parkingowe oraz na trawnikach .

§ 8

Gromadzenie odpadów powstałych w wyniku prac  związanych z bieżącym remontem lub modernizacją może odbywać się wyłącznie w specjalnie przygotowanych przez prowadzącego remont, wydzielonych pojemnikach.

§ 9

W pojemnikach na odpady nie mogą być gromadzone: śnieg, lód, gorący popiół, gałęzie, gruz, meble, telewizory, kuchenki, wanny, elementy wraków samochodowych i inne odpady gabarytowe.

§ 10

Gromadzenie  odpadów gabarytowych może odbywać się wyłącznie w miejscu specjalnie wyznaczonym, w sposób nie naruszający  estetyki miejsc publicznych i w oznaczonych terminach.

§ 11

Zarządcy dróg i ciągów pieszych  zobowiązani są do umieszczenia wzdłuż nich odpowiedniej do intensywności ruchu liczby koszy oraz  specjalnych  pojemników na odchody zwierzęce.

§ 12

Zarządcy nieruchomości o charakterze rekreacyjnym, jak skwery, parki, itp. są obowiązani umieszczać specjalnie oznakowane pojemniki na odchody zwierzęce.

Gromadzenie i przechowywanie odpadów ciekłych komunalnych

§ 13

1.                  Użytkownicy nieruchomości w których mieszkają bądź przebywają ludzie i które nie są podłączone do miejskiej lub lokalnej sieci kanalizacyjnej zobowiązani są do wyposażenia  nieruchomości w szczelne zbiorniki bezodpływowe /szamba/ lub wyposażenia nieruchomości w indywidualną oczyszczalnię ścieków sanitarnych o potwierdzonej skuteczności działania i wybudowaną na podstawie zezwoleń wynikających z prawa budowlanego.

2.                  W przypadku stwierdzenia nieszczelności szamba, kosztami ekspertyzy, wywozu i czyszczenia obciążony zostanie użytkownik.

Usuwanie odpadów komunalnych stałych

§ 14

W umowie na wywóz (usuwanie) odpadów komunalnych zawartej pomiędzy władającym nieruchomością, a podmiotem uprawnionym do wykonywania takiej usługi, kontrolujący (osoba upoważniona przez Prezydenta m.st. Warszawy) sprawdza:

a)                    nazwę i adres usługodawcy,

b)                   dane identyfikacyjne decyzji zezwalającej firmie na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu odpadów,

c)                    okres na jaki zawarto umowę,

d)                   częstotliwość usuwania odpadów z nieruchomości. Musi być ona adekwatna do liczby mieszkańców i pojemności użytych pojemników, a w przypadku odpadów organicznych odbywać się nie rzadziej niż raz na tydzień,

e)                    jaki rodzaj odpadów jest przez usługodawcę usuwany (patrz § 3).

§ 15

Ustala się podział dzielnic na rejony i wyznacza dla każdego rejonu 1 dzień w miesiącu na gromadzenie odpadów gabarytowych jak w załączniku do niniejszych zasad.

§ 16

Podmioty świadczące usługi w zakresie wywozu i unieszkodliwiania  odpadów komunalnych zobowiązane są do wywozu odpadów o których mowa w §15 w dniu następnym po dniu wyznaczonym na gromadzenie odpadów gabarytowych.

§ 17

Władający nieruchomością, w przypadku powstania znaczącej ilości odpadów roślinnych powinien przekazać je do kompostowni odpadów roślinnych.

§ 18

Usuwanie odpadów musi odbywać się w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców.

§ 19

Zabronione jest spalanie odpadów na powierzchni ziemi i w pojemnikach.

Usuwanie ciekłych odpadów komunalnych

§ 20

W umowie na wywóz (usuwanie) ciekłych odpadów komunalnych zawartej pomiędzy władającym nieruchomością, a podmiotem uprawnionym do wykonywania takiej usługi, kontrolujący (osoba upoważniona przez Prezydenta m.st. Warszawy) sprawdza:

a)                  nazwę i adres usługodawcy,

b)                 dane identyfikacyjne decyzji zezwalającej firmie na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu odpadów ciekłych komunalnych,

c)                  okres na jaki zawarto umowę,

d)                 częstotliwość usuwania odpadów z nieruchomości. Musi być ona adekwatna i zbieżna z odczytaną na wodomierzu ilością pobranej wody oraz  zapewnić nie dopuszczanie do przepełnienia szamba i wylewania odpadów na powierzchnię.

§ 21

Obowiązek udokumentowania wywozu nieczystości płynnych nie dotyczy  użytkowników nieruchomości wyposażonych w indywidualne oczyszczalnie ścieków sanitarnych o potwierdzonej skuteczności działania i wybudowanych na podstawie zezwoleń wynikających z prawa budowlanego.

III.      Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Warszawa-Centrum na obszarach o charakterze publicznym

 

§ 22

Do zwalczania śliskości chodników zabrania się stosowania środków chemicznych.

§ 23

Zarządcy nieruchomości zabudowanej  budynkami wielolokalowymi (np. ZBK, ADM, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe) ustalają wewnętrzne zasady utrzymania porządku domowego oraz  w obrębie nieruchomości zgodnie z niniejszymi Zasadami.

§ 24

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

a)                  skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego

b)                 zabudowane  obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio          do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych

2. Deratyzację przeprowadza się corocznie w I połowie grudnia.

§ 25

W przypadku pozostawienia wraku pojazdu mechanicznego w miejscach publicznych dłużej niż jeden miesiąc, zostanie on usunięty przez  Gminę  Warszawa-Centrum na koszt właściciela pojazdu.

IV.       Obowiązki właścicieli zwierząt domowych

§ 26

Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązany jest do dołożenia należytych starań, by nie były one uciążliwe dla otoczenia. Sposób utrzymywania zwierzęcia musi gwarantować pełne zabezpieczenie przed zagrożeniem z jego strony.

§ 27

Zabrania się wyprowadzania psów i innych zwierząt domowych na tereny placów zabaw dla dzieci.

§ 28

1.                  W miejscach publicznych  zwierzęta, które ze swej natury mogą być agresywne, muszą być prowadzone na smyczy i w kagańcu. Jeśli  ze względu na rodzaj zwierzęcia nie jest to możliwe, musi być ono zabezpieczone w taki sposób, aby nie zagrażało otoczeniu.

2.                  Zwierzęta duże lub mogące wzbudzać uzasadnione zagrożenie dla otoczenia mogą być wyprowadzane wyłącznie przez osoby dorosłe. Zwierzęta te muszą być prowadzone w sposób zapewniający sprawowanie nad nimi kontroli.

§ 29

Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do  bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt z terenu nieruchomości wspólnej (windy, klatki schodowe, itp.) oraz z terenów przeznaczonych do publicznego użytku jak: ulice, place, drogi, parkingi, zieleńce.

§ 30

Zwierzę przebywające na terenie ogólnodostępnym musi posiadać identyfikator umożliwiający ustalenie jego właściciela, w przeciwnym przypadku może ono zostać uznane za bezdomne.

V.        Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta gospodarskie

§ 31

Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej wyłącznie w obiektach zamkniętych, tak aby nie mogły przedostawać się na drogi, tereny publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie może powodować uciążliwości, w tym zapachowych dla innych użytkowników nieruchomości lub użytkowników nieruchomości sąsiednich.

§ 32

Zwierzęta gospodarskie duże, jak krowy, świnie, konie itp. mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oddalonych od granic osiedli mieszkaniowych nie mniej niż 1000 m.

§ 33

Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich, w tym również gołębi hodowlanych w rejonach zabudowy mieszkaniowej:

1.                  wielorodzinnej

2.                  skoncentrowanej jednorodzinnej.


Załącznik

do szczegółowych

Zasad Utrzymania Czystości i Porządku

 na terenie Gminy Warszawa-Centrum

PODZIAŁ  DZIELNIC  NA  REJONY

L.p.      Dzielnica          Rejon   Dzień miesiąca Uwagi              Nr        Obszar            

1.                  Mokotów       

1.         Wyględów       pierwszy poniedziałek             

                        2.         Służewiec         pierwszy wtorek                     

                        3.         Stary  Mokotów          pierwsza środa            

                        4.         Wierzbno         pierwszy czwartek                  

                        5.         Ksawerów       pierwszy piątek                       

                        6.         Służew drugi poniedziałek                   

                        7.         Stegny  drugi wtorek               

                        8.         Sielce   druga środa                

                        9.         Czerniaków     drugi czwartek            

                        10.       Sadyba            drugi piątek                 

                        11.       Siekierki          trzeci poniedziałek                  

                        12.       Augustówka     trzeci  wtorek              

2.         Ochota 1.         Filtry    pierwszy poniedziałek             

                        2.         Stara Ochota   pierwszy wtorek                     

                        3          Szczęśliwice     pierwsza środa            

                        4.         Rakowiec        pierwszy czwartek                  

3.         Praga Południe 1.         Kamionek        pierwszy poniedziałek             

                        2.         Saska Kępa     pierwszy wtorek                     

                        3.         Olszynka  Grochowska            pierwsza środa            

                        4.         Grochów         pierwszy czwartek                  

                        5.         Gocławek        pierwszy piątek                       

                        6.         Gocław            drugi poniedziałek                   

4. Praga Północ           1.         Pelcowizna       pierwszy poniedziałek             

                        2.         Nowa Praga    pierwszy wtorek                     

                        3.         Stara Praga      pierwsza środa            

                        4.         Szmulowizna    pierwszy czwartek                  

5. Śródmieście 1.         Muranów                     pierwszy poniedziałek

                                   2.         Nowe Miasto              pierwszy wtorek

                                   3.         Stare Miasto                pierwsza środa

                                   4.         Śródmieście Północne  pierwszy czwartek

                                   5.         Powiśle                        pierwszy piątek

                                   6.         Śródmieście Południowe          drugi poniedziałek

                                   7.         Solec                           drugi wtorek

                                   8.         Ujazdów                      druga środa

6.         Wola    1.         Urlychów                     pierwszy poniedziałek

                                   2.         Koło                            pierwszy wtorek

                                   3.         Powązki                      pierwsza środa

                                   4.         Nowolipki                   pierwszy czwartek

                                   5.         Młynów                       pierwszy piątek

                                   6.         Mirów                         drugi poniedziałek

                                   7.         Czyste                         drugi wtorek

                                   8.         Odolany                      druga środa

7.         Żoliborz           1.         Sady Żoliborskie          pierwszy poniedziałek

                                   2.         Stary Żoliborz              pierwszy wtorek

                                   3.         Marymont Potok         pierwsza środa