Warszawa Gmina centrum

Uchwała Nr 214/XII/99

Uchwała Nr 214/XII/99

Rady Gminy Warszawa-Centrum

z dnia 15 lipca 1999 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe polegające na uzgodnieniu postępowania z odpadami innymi niż niebezpieczne, wytwarzanymi w ilości od 1 tony do 1 tysiąca ton rocznie

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 31, poz. 9 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 96, poz. 592) Rada Gminy Warszawa-Centrum uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się opłatę administracyjną w wysokości 140 zł. za czynności urzędowe polegające na uzgodnieniu postępowania z odpadami innymi niż niebezpieczne wytwarzanymi w ilości od 1 tony do 1 tysiąca ton rocznie.

§ 2

Uchwała wymaga ogłoszenia w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m. st. Warszawy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Gminy Warszawa-Centrum

Henryk Skrobek