Warszawa Gmina centrum

Uchwała Nr 469/XLIV/97

Uchwała Nr 469/XLIV/97

Rady Gminy Warszawa-Centrum

z dnia 20 marca 1997 r.

w sprawie osiedlania na terenie Gminy Warszawa-Centrum osób narodowości 1ub pochodzenia polskiego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13. poz. 7-1 z późn:. zm.) Rada Gminy Warszawa-Centrum uchwala.

co następuje:

§ 1

Rada Gminy Warszawa-Centrum wyraża wolę stworzenia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Warszawa-Centrum do dziesięciu rodzin rocznie narodowości polskiej, które z przyczyn politycznych i narodowościowych były represjonowane i przymusowo deportowane w głąb ZSRR w latach 1939-1956 i wyrażają obecnie wo1ę powrotu do Polski.

§ 2

Upoważnia się Prezydenta m. st. Warszawy do zapraszania w imieniu Gminy. w porozumieniu ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" bądź innymi organizacjami charytatywnymi działającymi w tym zakresie. określonych w § 1 ilości rodzin lub osób do przyjazdu do Polski. w ramach repatriacji i stałego osiedlania.

§ 3

Upoważnia się Prezydenta m. st. Warszawy do:

1)      przeznaczenia na rzecz każdej rodziny osiedleńców lub osoby lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy,

2)      zapewnienia stałej pracy i środków utrzymania do czasu jej podjęcia.

§ 4

Jeżeli z inicjatywą zaproszenia występuje Rada Dzielnicy. Zarząd Dzielnicy zobowiązany jest do zapewnienia repatriantom mieszkań, stałej pracy oraz środków utrzymania do czasu jej podjęcia.

§ 5

Do końca stycznia każdego roku Prezydent m. st. Warszawy składa radzie Gminy Warszawa-Centrum sprawozdanie z wykonania uchwały za rok poprzedni.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m. st. Warszawy.

§ 7

Rada Gminy Warszawa-Centrum zwraca się do innych gmin, szczególnie warszawskich. z apelem o podjecie podobnej humanitarnej inicjatywy przyjęcia w ramach repatriacji. polskich rodzin bądź osób. pozostających na wygnaniu w krajach b. ZSRR.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała wymaga ogłoszenia na tablicy w Urzędzie Gminy Warszawa-Centrum.