Warszawa Gmina centrum

Uchwała Nr 64/XII/94

Uchwała Nr 64/XII/94
Rady Gminy Warszawa-Centrum
z dnia 22 grudnia 1994 r.

w sprawie gospodarki gminnymi środkami gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 1, art. 87 b ust. 1,3,5 i art. 88 h ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196) Rada Gminy Warszawa-Centrum uchwala, co następuje:

§  1

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanego dalej Funduszem służą finansowaniu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§  2

1.    Dochodami Funduszu są:

1)      100% wpływów z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów.

2)      50% wpływów z opłat za składowanie na terenie Gminy odpadów.

3)      10% wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz ze szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych.

2.    Dochodami Funduszu mogą być:

1)      Wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

2)      Dobrowolne wpłaty zakładów pracy.

3)      Dobrowolne wpłaty, zapisy i darowizny od osób fizycznych i prawnych.

4)      Świadczenia rzeczowe i środki pochodzące z Fundacji.

5)      Dotacje z budżetu Gminy.

6)      Inne wpływy.

§ 3

1.    Środki Funduszu gromadzi się na oddzielnym rachunku bankowym.

2.    Środki Funduszu przeznacza się na:

1)      edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,

2)      wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska oraz systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,

3)      realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej,

4)      urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków ustanowionych przez radę gminy,

5)      realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów,

6)      wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów, w szczególności zmierzających do wprowadzenia czystszej produkcji,

7)      profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach szczególnej ochrony środowiska, na których występują przekroczenia norm zanieczyszczeń środowiska,

8)      inne zadanie służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie, ustalone przez radę gminy.[1]

§  4

1.      Dysponentem środków zgromadzonych na Funduszu jest Prezydent m. st. Warszawy.

2.    Zasady i tryb przyznawania środków stanowią załącznik do niniejszej uchwały.[2]

§  5

Prezydent m. st. Warszawy co roku przedstawia do zatwierdzenia Radzie Gminy Warszawa- Centrum projekt zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu.[3]

§  6

1.    Tracą moc Uchwały Rad Dzielnic-Gmin Warszawy w sprawie utworzenia gminnych funduszy ochrony środowiska.

2.    Środki zlikwidowanych funduszy stają się środkami Funduszu i podlegają przekazaniu na jego rachunek.

§  7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§  8

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Zasady i tryb przyznawania środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (G.F.O.Ś. i G.W.)

1.         Zasady przyznawania środków z G.F.O.Ś. i G.W.

     1.1.          Podstawą wystąpienia o dofinansowanie z G.F.O.Ś. i G.W. na zadania i cele zgodne z § 1 pkt 1-8 Uchwały Nr 971/LXIV/98 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 7 maja 1998 r. jest skierowanie wniosku-wystąpienia do Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (G. F. O. Ś. I G. W.).

     1.2          Wnioski, o których mowa w punkcie 1.1 mogą być składane przez:

a/ Zarządy Dzielnic Gminy Warszawa-Centrum,

b/ Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne z terenu Gminy Warszawa-Centrum,

c/ Prezydenta m. st. Warszawy w Gminie Warszawa-Centrum,

d/ Zarząd m. st. Warszawy

zwanych dalej wnioskodawcami.

     1.3.          Wnioskodawcy, o których mowa w:

              1/ punkcie 1.2 lit. a składają wnioski po zaopiniowaniu przez merytoryczną komisję Rady Dzielnicy,

              2/ punkcie 1.2. lit. b składają wnioski po zaopiniowaniu przez Wydział (Zespół, referat) Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy oraz merytoryczną Komisję Rady Dzielnicy i Gminy,

              3/ punkcie 1.2 lit. c składają wnioski po zaopiniowaniu przez Komisję Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Warszawa-Centrum,

              4/ punkcie 1.2 lit. d składają wnioski po zaopiniowaniu przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Warszawa-Centrum oraz Komisję Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Warszawa-Centrum.

1.4 Komisja przedstawia Prezydentowi propozycje wykorzystania środków gminnego funduszu do zatwierdzenia.

2.         Tryb przyznawania środków z G.F.O.Ś. i G.W.

2.1. W imieniu Prezydenta m. st. Warszawy rozpatrywaniem wniosków dotyczących wykorzystania środków G. F. O. Ś. i G. W. Zajmuje się specjalna Komisja powołana w tym celu Zarządzeniem Nr 1701/98 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 8 maja 1998 r.

2.2. Prezydent zatwierdza wydatkowanie środków z G. F. O. Ś. i G. W.

2.3 W pracach Komisji bierze udział jako obserwator przedstawiciel Rady wyznaczony przez Przewodniczącego Rady na wniosek Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

2.4 Wnioskodawcy zostają powiadomieni o wysokości przyznanej kwoty dofinansowania ze środków G. F. O. Ś. i G. W., czasie jej rezerwacji na koncie gminnego funduszu oraz sposobie i warunkach wykorzystania i rozliczenia środków finansowych.

2.5 Środki z G. F. O. Ś. i G. W. przyznawane są na ściśle określony czas rezerwacji. Środki nie wykorzystane w tym okresie mogą być przeznaczone na inne przedsięwzięcia. W wypadkach szczególnie uzasadnionych okres rezerwacji środków może zostać przez Komisję przedłużony.

2.6  Wysokość przyznanych wnioskodawcom środków nie ulega zmianie.

1)      w przypadkach szczególnie uzasadnionych kwota z G. F. O. Ś. i G. W. Na dane zadanie może być zwiększona, po złożeniu nowego wniosku ze szczegółowym uzasadnieniem wzrostu kosztów.

2)      W przypadku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego zagrożenia środowiska, rozumianego jako stan klęski, prezydent m. st. Warszawy może zadecydować o przeznaczeniu środków gminnego funduszu na zwalczanie zagrożenia z pominięciem procedur wynikających z punktów 1.1-2.6 (z pominięciem powyższych zasad i trybu przyznawania środków z gminnego funduszu).

2.7. Wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowanie z G. F. O. Ś. i G. W. Zadań i celów z godnie z § 1pkt 1-8 niniejszej uchwały mają obowiązek terminowego rozliczania przyznanych środków.

2.8 Środki nie wykorzystane pozostają na koncie G.F.O.Ś. i G.W.

2.9      Sprawozdanie roczne z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sporządza się na dzień 31 grudnia każdego roku.[1] § 3 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 1 uchwały Nr 971/LXIV/98 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 7 maja 1998 r. zmieniającej uchwałę Nr 64/XII/94 w sprawie gospodarki gminnymi środkami gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

[2] § 4 w brzmieniu ustalonym przez § 1pkt 1 uchwały Rady Gminy Warszawa-Centrum Nr 275/XXVI/95 z dnia 30 listopada 1995 r. zmieniającej uchwałę w sprawie gospodarki gminnymi środkami gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Załącznik do uchwały w brzmieniu ustalonym uchwałą powołaną w przypisie nr 1

[3]§5 w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 2 uchwały powołanej w przypisie 1.