Warszawa Gmina centrum

Uchwała

8 lutego 2001 r odbyła się LX Sesja
Rady Gminy Warszawa-Centrum

Podjęte zostały następujące uchwały:

 • Uchwały w sprawie rozpatrzenia, zarzutów i protestów dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia ulicy Słowackiego.
 • Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego.
 • Uchwała w sprawie wprowadzenia zasad naliczania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w obszarze Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego (SPPN).
 • Uchwała w sprawie wprowadzenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w obszarze Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego (SPPN).
 • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Warszawa-Centrum.
 • Uchwała w sprawie pomnika Pamięci Ludności Woli Wymordowanej w Czasie Powstania Warszawskiego 1944.
 • Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 • Uchwała w sprawie wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli rozliczenia środków uzyskanych z czynszu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży i innych w budynkach przy ul. Ząbkowskiej i ul. Meissnera.
 • Uchwała w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników ludowych i członków kolegiów ds. wykroczeń.

  oraz

 • Stanowisko Rady Gminy Warszawa-Centrum w sprawie ustawy o reprywatyzacji.

 

 
 

 

Nowe stawki podatków lokalnych

Stawki podatków od nieruchomości, posiadania psów oraz środków transportowych obowiązujące w Gminie Centrum w 2001 roku.

Podatek od środków transportowych:

 1. od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia, łącznie z miejscem kierowcy:
  • do 15 miejsc 740 zł
  • powyżej 15 miejsc do 30 miejsc 1.324 zł
  • powyżej 30 miejsc 1.776 zł
 2. od samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych o ładowności samochodu lub nacisku na siodło ciągnika:
  • od 2 t do 4 t włącznie 664 zł
  • powyżej 4 t do 6 t włącznie 983 zł
  • powyżej 6 t do 8 t włącznie 1.291 zł
  • powyżej 8 t do 10 t włącznie 1.545 zł
  • powyżej 10 t do 12 t włącznie 1.776 zł
  • powyżej 12 t 2.297 zł
 3. od ciągników balastowych 2.297 zł
 4. od przyczep i naczep: o ładowności powyżej 5 t do 20 t włącznie 354 zł o ładowności powyżej 20 t 517 zł

Podatek od posiadania psów:

Stawkę podatku ustalono na rok podatkowy 2001 w wysokości 35 zł od każdego psa. Podatek płatny jest bez wezwania w terminie do 31 marca 2000 roku lub w ciągu 14 dni od dnia powstania zobowiązania podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 30 czerwca 2001 roku podatek pobiera się w wysokości 17,50 zł od każdego psa. Opłaty nie pobiera się od emerytów i rencistów, których wspólne przychody w gospodarstwie domowym nie przekraczają kwoty 700 zł brutto na jedną osobę.

Podatek od nieruchomości:

W dziale "Co i jak załatwic"

 

 
 

 

Sprzęt dla policji i straży pożarnej

W dniu 15 stycznia 2001 roku w siedzibie Urzędu Gminy Warszawa-Centrum przy ul. Niecałej 2, Członek Zarządu Gminy Pani Ludwika Wujec uroczyście przekazała Komendantom działających na terenie Gminy Komisariatów Policji sprzęt i wyposażenie wartości 51 712,20 złotych. Wśród przekazanego sprzętu znajduje się 50 sztuk elektronicznych maszyn do pisania, specjalistyczne zestawy służące do daktyloskopii (wałki, rolki i poduszki ceramiczne) oraz 40 sztuk opon zimowych.

Specjalistyczny sprzęt ratownictwa wysokościowego w postaci szelek asekuracyjnych i linek ratowniczych, sprzęt gaśniczy-przenośne brezentowe zbiorniki wodne oraz ubiory i buty strażackie wartości 29 962,18 złotych w tym dniu otrzymali również strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

 

 
 

 

Nowe dowody osobiste

Od 2 stycznia 2001 roku urzędy dzielnic przyjmują wnioski o wydanie nowych dowodów osobistych w postaci kart identyfikacyjnych. Nowe dowody mają postać kart z włókien poliwęglanowych, wielkości karty kredytowej.

Więcej...

 

 
 

 

Krajowy Rejestr Sądowy

Od 1 stycznia 2001 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące rejestrowania działalności gospodarczej. Z tym dniem weszła bowiem w życie znowelizowana ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wprowadza ona fundamentalne zmiany w zakresie rejestrowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Więcej...

 

 
 

 

Nowe opłaty w USC

Opłaty skarbowe pobierane przez Urzędy Stanu Cywilnego od 1.01.2001 r .

(Dz. u. Nr 86, poz. 960 z 2000 r.)

 • od sporządzenia aktu małżeństwa - 75,00 zł
 • od sporządzenia odpisu aktu zupełnego aktu stanu cywilnego - 25,00 zł
 • od sporządzenia odpisu skróconego aktu stanu cywilnego - 15,00 zł
 • od zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do dokonania czynności stanowiącej podstawę do sporządzenia aktu stanu cywilnego za granicą - 30,00 zł
 • od zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz od zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 38,00 zł od pozostałych zaświadczeń - 19,00 zł
 • od innych czynności urzędu stanu cywilnego - 10,00 zł
 • od wydania decyzji administracyjnej:
  • transkrypcje - 40,00 zł
  • pozostałe - 30,00 zł
 • od podania oraz od protokołu zastępującego podanie - 5,00 zł
 • od załącznika do podania podlegającego opłacie - 0,50 zł